K.F.C. STABELINO HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2019-2020

Inhoudsopgave

 1. 1. Benaming,locatie en modaliteiten
 2. 2. Samenstelling van KFC Stabelino

Afdelingen Seniors en Jeugd

Seniors

 1. 3. Algemene vergadering en verkiezingen
 2. 4. Ontslagregeling
 3. 5. Functies
 4. 6. Vergaderingen
 5. 7. Lidgelden
 6. 8. Spelers
 7. 9. Supporters
 8. 10. Sancties
 9. 11. Algemeen

Jeugd

 1. 12. Leden vergadering en verkiezingen
 2. 13. Ontslagregeling
 3. 14. Functies
 4. 15. Vergaderingen
 5. 16. Lidgelden
 6. 17. Spelers
 7. 18. Ouders en sympathisanten
 8. 19. Sancties
 9. 20. Algemeen
 10. 21. De 10 geboden van de jeugdspeler

1. Benaming, locatie en modaliteiten

Art.1

KFC Stabelino, spelend op de terreinen Ruggeveld, gelegen aan de August van de Wielelei te Deurne.

Art.1bis

KFC Stabelino seniors en jeugd zijn een onderdeel van de V.Z.W. Stabelino. Elke speler kan lid worden van KFC Stabelino na een proefperiode van maximum 1 maand. De trainer, in overleg met de voorzitter en/of ploegafgevaardigde, werft een nieuwe speler aan. Het bestuur heeft uiteindelijk het laatste beslissingsrecht. Bij aansluiting moet de speler transfert vrij zijn, een aansluitingskaart en een afschrift van het huishoudelijk reglement ondertekenen en tevens het lidgeld vereffenen. Bij aansluiting is het lid intrinsiek akkoord dat hij wordt opgenomen in het bestand van de ledenlijst en dit in het kader van de wet op de privacy. Elk lid/speler moet zich houden aan het huishoudelijk reglement. Bij schorsing door het verbond of als gevolg van wangedrag zal hij/zij voor de tucht -commissie moeten verschijnen, samengesteld uit het kernbestuur aangevuld met de trainer, afgevaardigde en eventueel ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger indien nodig. Elk lid kan de toegang tot de club worden ontzegd door de raad van bestuur.

2. Samenstelling KFC STABELINO-bestuur

Art.2

De afdelingen seniors- en jeugdvoetbal vallen onder het bewind van STABELINO VZW. Zij worden wel autonoom bestuurd met hun eigen structuur waarbij de eindbeslissing steeds bij de raad van bestuur ligt. Beheerraad : bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en leden. Seniorsbestuur : bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, materiaalmeester, penningmeester, trainer en afgevaardigden van zowel seniors als van de jeugdafdeling. Jeugdbestuur : bestaat uit een dagelijks bestuur (kernbestuur), materiaalmeester, trainers en afgevaardigden, en eventueel verbondsafgevaardigde.

Art.2 bis

KFC Stabelino houdt zichaan de opgelegde regels en wetten betreffende de wet van de privacy.

Afdelingen Seniors en Jeugd

Seniors

Art.3

Seniorsbestuur : bestaat uit een voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, materiaalmeester, penningmeester, trainer en afgevaardigden van de seniors en van de jeugd.

Art.3 bis

Alle bestuursleden hebben een voorbeeldfunctie.

Art.4

Tuchtcommissie : bestaat uit enkele leden van het seniorsbestuur.

Art.5

Alle functies zijn onbezoldigd.

3. Algemene Vergadering en verkiezingen

Art.6

Het volledig bestuur wordt jaarlijks herkozen. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een welbepaalde functie. De verkiezing zal met het voltallig bestuur plaats hebben.

Art.7

De verkiezingen moeten minimum één maand vooraf bekend gemaakt worden.

Art.8

Elke wijziging van het reglement zal voorgelegd worden op de vergadering. Zij wordt enkel aangenomen wanneer minimum 50% aanwezig is en met 2/3 meerderheid.

Art.9

Personen die zich kandidaat willen stellen, moeten dit indienen twee weken voor de vergadering. Elke kandidaat moet minstens 2/3 van de stemmen behalen.

Art.10

De voorzitter bepaalt het tijdstip van de vergadering en de verkiezingen.

4. Ontslagregeling

Art.11

Alle bestuursleden verbinden er zich toe volgende ontslagregeling te aanvaarden : in principe kan enkel na een voetbalseizoen ontslag genomen worden. Dit moet schriftelijk aan de voorzitter kenbaar gemaakt worden minimum 14 dagen voor de verkiezing.

Art.12

Het bestuur kan wel in geval van overmacht een ontslag aanvaarden tijdens het seizoen. Een plaatsvervanger zal door het bestuur aangeduid worden.

Art.13

Bij ernstige tekortkomingen kan ieder bestuurslid, na beraad en verhoring, uit zijn functie worden ontzet door het bestuur, mits goedkeuring van de beheerraad.

5. Functies

Art.14

Voorzitter:

Art.15

Ondervoorzitter:

Art.16

Secretaris:

Art.17

Trainer:

Art.18

Ploegafgevaardigde:

6.Vergaderingen

Art.19

De vergaderingen hebben elke maand éénmaal plaats na het bepalen van de datum door de voorzitter. Deze worden begin van het seizoen vastgelegd. Bij een tussentijdse of spoedvergadering zal de voorzitter elk bestuurslid persoonlijk inlichten.

7.Lidgelden

Art.20

Het lidgeld kan jaarlijks herzien worden, door het bestuur, mits de goedkeuring van de beheerraad. Het is ondeelbaar en dient ten laatste eind september betaald te zijn. Na betaling is elk lid voor één jaar aangesloten bij KFC Stabelino en verzekerd onder de voorwaarden van de polis dewelke VoetbalVlaanderen heeft afgesloten bij een maatschappij.

8.Spelers

Art.21

Beleefdheid
Tegen medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, begeleiders en toeschouwers(derden). Bij wangedrag zal het bestuur ingelicht worden en eventueel de gepaste maatregel(en) treffen.

Art.22

Discipline en respect
Bij belet voor een training en / of wedstrijd wordt de trainer of ploegafgevaardigde gewaarschuwd. Tevens draagt men zorg voor de eigendommen van KFC Stabelino. Het vernielen van materiaal of niet respectvol omgaan met materiaal zal gemeld worden aan het bestuur.

Art.23

Taalgebruik
Vloeken en scheldwoorden zijn uit den boze. Discussies met medespelers tegenpartij, scheidsrechters of toeschouwers zijn steeds verboden. Bij overtreding zal het bestuur de gepaste sanctie toepassen. Gedachtewisselingen met medespelers worden alleen toegelaten onder begeleiding van de trainer.

Art.24

Sportiviteit
Er wordt verwacht dat elke speler zich sportief opstelt en gedraagt, zowel bij een overwinning als bij een nederlaag. Spelers uitjouwen/uitfluiten, onder gelijk welke vorm van vernedering, wordt niet getolereerd.

Art.25

Roken en Alcohol
Zijn volledig verboden in de kleedkamers voor en tijdens de wedstrijd.

Art.26

Drugs “Dealen of gebruiken” heeft tot gevolg :
- schrapping van de ledenlijsten
- verwijdering van KFC Stabelino
- melding aan de overheid.

Art.27

Hygiëne en Orde Douchen is verplicht! De kleedkamers worden na een training/wedstrijd door elke ploeg netjes achtergelaten. De lege blikjes/flesjes in de voorziene vuilemmer, geen schoenen uitkloppen tegen de muren, geen slijk tegen plafond en/of muren werpen,…

Art.28

Bij een overtreding van art.21 tot en met 27 wordt het bestuur ingelicht. Dit kan leiden tot een schorsing of ontslag van de speler, na verhoring.

9.Supporters en sympathisanten

Art.29

Indien supporters en/of sympathisanten zich misdragen voor, tijdens en/of na voetbalwedstrijden en op andere activiteiten georganiseerd door KFC Stabelino of in naam van KFC Stabelino, kan gevolgen hebben voor de betrokkene. Verantwoord volwassen gedrag is niet alleen naast en op het veld van toepassing maar ook in de lokalen van de diverse voetbalclubs / tegenstrevers.

10.Sancties

Art.30

Indien een speler zich onwaardig gedraagt, zijn ploeg of club in diskrediet brengt, zal de ploegafgevaardigde of trainer het bestuur inlichten. Het bestuur kan de speler schorsen nadat deze is uitgenodigd op een vergadering om zich te verantwoorden voor zijn gedrag of daden.

Art.31

Indien een bestuurslid zich onwaardig gedraagt t.o.v. de tegenstrevers, scheidsrechter of toeschouwers, zal ook hij/zij zich moeten verantwoorden voor de raad van bestuur en kan een sanctie volgen.

Art.32

Tegen de beslissingen van de raad van bestuur is geen beroep mogelijk.

11.Algemeen

Art.33

Bij een eventueel probleem kan elk lid of speler zich wenden tot het bestuur of tot zijn trainer/ploegafgevaardigde, die dan de nodige stappen onderneemt. Na het horen van de problematiek zal het bestuur een beslissing nemen.

Art.34

Wat niet vermeld is in het huishoudelijk reglement wordt door het bestuur beslist of opgelost.

 

Opgemaakt te Deurne, 21 augustus 18

Voorzitter lid beheerraad Secretaris
J.P.Cathelijns E. Van Moortel P. Pot

 

Jeugd

Art.35

Jeugdbestuur: bestaat uit een dagelijks bestuur (kernbestuur), coördinator, materiaalmeester, trainers en afgevaardigden en eventueel verbondsafgevaardigde.

Art.36

Kernbestuur : bestaat uit een jeugdverantwoordelijke en minimum drie bestuursleden

Art.37

Tuchtcommissie : bestaat uit jeugdverantwoordelijke en één van de drie bestuursleden.Eventueel aangevuld met trainer en/of afgevaardigde van desbetreffende ploeg/speler.

Art.38

Alle functies zijn onbezoldigd.

Reglementering Jeugd

12.Leden vergadering en verkiezingen

Art.39

Het volledig bestuur wordt jaarlijks herkozen. Iedereen kan zich kandidaat stellen voor een welbepaalde functie. De verkiezing zal met het voltallig bestuur plaats hebben.

Art.40

De verkiezingen moeten minimum één maand vooraf bekend gemaakt worden.

Art.41

Het kernbestuur wordt op haar beurt om de twee jaar herkozen.

Art.42

Elke wijziging van het reglement zal voorgelegd worden op de vergadering. Zijwordt enkel aangenomen wanneer minimum 50% aanwezig is en met 2/3 meerderheid.

Art.43

Personen die zich kandidaat willen stellen, moeten dit indienen twee weken voor de vergadering. Elke kandidaat moet minstens 2/3 van de stemmen behalen om verkozen te worden.

Art.44

De voorzitter bepaalt het tijdstip van de vergadering en de verkiezingen.

13.Ontslagregeling

Art.45

Alle bestuursleden verbinden er zich toe volgende ontslagregeling teaanvaarden : in principe kan enkel na een voetbalseizoen ontslag genomen worden. Dit moet schriftelijk aan het kernbestuur kenbaar gemaakt worden minimum 14 dagen voor de verkiezing.

Art.46

Het kernbestuur kan wel in geval van overmacht een ontslag aanvaarden tijdens het seizoen. Een plaatsvervanger zal door het kernbestuur aangeduid worden.

Art.47

Bij ernstige tekortkomingen kan ieder bestuurslid, na beraad en verhoring, uit zijn functie worden ontzet door het kernbestuur, mits de goedkeuring van de Raad van bestuur.

14.Functies

Art.48

Jeugdverantwoordelijke:

Art.49

Vervangend jeugdverantwoordelijke:

Art.50

Secretaris:

Art.51

Schatbewaarder:

Art.52

Coördinator:

Art.53

Public Relations:

Art.54

Trainer:

Art.55

Ploegafgevaardigde:

Art.56

Ieder lid van FC Stabelino draagt zorg voor de beschikbare materialen en meldt elk defect van deze aan de materiaal- meester. Defecten of beschadigingen in de kleedkamers, doucheruimtes of terreinen onmiddellijk melden bij het kernbestuur of beheerraad.

15.Vergaderingen

Art.57

De vergaderingen hebben plaats na het bepalen van de datum door de voorzitter. Kernbestuur komt meerdere malen bij elkaar om de dagelijkse zaken op zich te nemen en de punten van de algemene vergadering voor te bereiden.

Art.57bis

Bij een tussentijdse of spoedvergadering zal de voorzitter elk bestuurslid persoonlijk inlichten.

16.Lidgelden

Art.58

Het lidgeld kan jaarlijks herzien worden door het bestuur, mits de goedkeuring van de beheerraad en dient ten laatste eind september betaald te zijn. Na betaling is elk lid voor één jaar aangesloten bij KFC Stabelino, voor deelname aan de trainingen en minimum voor 50% de mogelijkheid heeft om wedstrijden te spelen. Hij is verzekerd bij een maatschappij, bij dewelke KVV zijn polis afsluit en onder de voorwaarden van deze polis.

17.Spelers

Art.59

Beleefdheid
Tegen medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, begeleiders en toeschouwers(derden). Bij elke vorm van wangedrag zal de tuchtcommissie ingelicht worden en zullen de gepaste maatregelen getroffen worden.

Art.60

Discipline en respect
Bij belet voor een training en / of wedstrijd wordt de trainer of ploegafgevaardigde gewaarschuwd. Tevens draagt men zorg voor de eigendommen van KFC Stabelino. Het vernielen van materiaal of niet respectvol omgaan met materiaal zal gemeld worden aan de tuchtcommissie.

Art.60 bis

Rondlopen van kinderen buiten de trainingsuren wordt geacht dat deze zich gedragen, zoniet kunnen er sancties volgen tot verwijdering van de club.

Art.61

Taalgebruik
Vloeken en scheldwoorden zijn uit den boze.
Discussies met medespelers tegenpartij, scheidsrechters of toeschouwers zijn steeds verboden. Bij overtreding zal de tuchtcommissie de gepaste sanctie toepassen.
Gedachtewisselingen met medespelers worden alleen toegelaten onder begeleiding van de trainer.

Art.62

Sportiviteit
Er wordt verwacht dat elke speler zich sportief opstelt en gedraagt, zowel bij een overwinning als bij een nederlaag. Spelers uitjouwen/uitfluiten, onder gelijk welke vorm van vernedering, wordt niet getolereerd.

Art.62 bis

Fairplay
Onze federatie hecht veel belang aan fairplay, wij alsbestuur nog meer. Voetbal is nu eenmaal een ploegsport met jongens van alle nationaliteiten, ook hier mag geen uitzondering gemaakt worden, zo nietkunnen er sancties volgen, tot verwijdering van de club.Straffen uitgesproken door VoetbalVlaanderen kunnen verdubbeld worden.

Art.63

Roken en Alcohol
Zijn verboden onder de 16 jaar. Vanaf 16 jaar mits goedkeuring van de ouders
Zijn volledig verboden in de kleedkamers.

Art.64

Drugs
“Dealen of Gebruiken” heeft tot gevolg:
- schrapping van de ledenlijsten
- verwijdering van KFC Stabelino
- inlichten van ouders en bevoegde instanties

Art.65

Hygiëne
Na een wedstrijd of training is douchen verplicht.
De kleedkamers worden na een training/ wedstrijd door elke ploeg netjes achtergelaten.
De lege blikjes/flesjes in de voorziene vuilemmer, geen schoenen uitkloppen tegen de muren, geen slijk tegen plafond en/of muren werpen,…

Art.66

Bij een overtreding van art.59 tot en met 65 wordt de tuchtcommissie ingelicht. Dit kan leiden tot een schorsing of ontslag van de speler, na verhoring.

18.Ouders en sympathisanten

Art. 67

Indien ouders en/of sympathisanten zich misdragen voor, tijdens en/of na voetbalwedstrijdenen op andere activiteiten georganiseerd door Stabelino ofin naam van Stabelino, kan de betrokkene verwijderd worden van de club. Verantwoord volwassen gedrag is niet alleen naast en op het veld van toepassing, maar ook in de lokalen van de diverse voetbalclubs. Ookzijn art.59 tot en met 62 van toepassing voor de ouders of in het algemeen de supporters van de speler.

Art. 68

Het bestuur verwacht van de ouders dat zij minimum 1 op de 2 uitwedstrijden aanwezig zijn en mee zorgen voor het vervoer. Te weinig vervoer leidt tot forfait, boete en eventueel bij herhaling ploeg uit de competitie nemen.

Art. 68bis

Cfr pt20 art 74 en art 75
Bij een overtreding van deze regels kan de club of zijn bestuur niet aansprakelijk gesteld worden.

19.Sancties

Art.69

Indien een speler zich onwaardig gedraagt, zijn ploeg of club in diskrediet brengt, zal de ploegafgevaardigde of trainer de tuchtcommissie inlichten. De tuchtcommissie kan de speler schorsen nadat deze is uitgenodigd op een vergadering om zich te verantwoorden voor zijn gedrag of daden. Straffen uigesproken door VoetbalVlaandere kunnen verdubbeld worden.

Art.70

Indien een bestuurslid zich onwaardig gedraagt t.o.v. de tegenstrevers, scheidsrechter of toeschouwers, zal ook hij/zij zich moeten verantwoorden tegen over de tuchtcommissie en raad van bestuur en kan een sanctie volgen.

Art.71

Tegen de beslissingen van het kernbestuur en/of tuchtcommissie is geen beroep mogelijk.

20. Algemeen

Art.72

Bij een eventueel probleem kan elk lid of speler zich wenden tot het kernbestuur of tot zijn trainer/ploegafgevaardigde, die dan de nodige stappen onderneemt.
Na het horen van de problematiek zal het kernbestuur een beslissing nemen.
In laatste instantie kan het lid “een verzoek tot gehoord worden” richten aan de raad van bestuur van de vzw Stabelino.

Art.73

Wat niet vermeld is in het huishoudelijk reglement, wordt door het kernbestuur beslist of opgelost.

Art.74

Het vervoeren van spelers van en naar wedstrijden valt uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de autobestuurder. Deze moet zich ook houden aan de wettelijke reglementering. (wegcode) De eventuele verkeersboetes kunnen ook niet verhaald worden op het bestuur. Maximum 3 spelers op de achterbank

Opgemaakt te Deurne, 21augustus 2018

Het kernbestuur

De 10 geboden voor onze jeugdspelers

Art.59

Beleefdheid
Tegen medespelers, tegenstrevers, scheidsrechters, begeleiders en toeschouwers(derden). Bij elke vorm van wangedrag zal de tuchtcommissie ingelicht worden en zullen de gepaste maatregelen getroffen worden.

Art.60

Discipline en respect
Bij belet voor een training en / of wedstrijd wordt de trainer of ploegafgevaardigde gewaarschuwd. Tevens draagt men zorg voor de eigendommen van KFC Stabelino. Het vernielen van materiaal of niet respectvol omgaan met materiaal zal gemeld worden aan de tuchtcommissie.

Art.60 bis

Rondlopen van kinderen buiten de trainingsuren wordt geacht dat deze zich gedragen, zo niet kunnen er sancties volgen tot verwijdering van de club.

Art.61

Taalgebruik
Vloeken en scheldwoorden zijn uit den boze.
Discussies met medespelers tegenpartij, scheidsrechters of toeschouwers zijn steeds verboden. Bij overtreding zal de tuchtcommissie de gepaste sanctie toepassen.
Gedachtewisselingen met medespelers worden alleen toegelaten onder begeleiding van de trainer.

Art.62

Sportiviteit
Er wordt verwacht dat elke speler zich sportief opstelt en gedraagt, zowel bij een overwinning als bij een nederlaag. Spelers uitjouwen/uitfluiten, onder gelijk welke vorm van vernedering, wordt niet getolereerd.

Art.62 bis

Fairplay
Onze federatie KVV hecht veel belang aan fairplay, wij alsbestuur nog meer. Voetbal is nu eenmaal een ploegsport met jongens van alle nationaliteiten, ook hier mag geen uitzondering gemaakt worden, zo nietkunnen er sancties volgen, tot verwijdering van de club.Straffen uitgesproken door VoetbalVlaanderen kunnen verdubbeld worden.

Art.63

Roken en Alcohol
Zijn verboden onder de 16 jaar. Zijn volledig verboden in de kleedkamers.

Art.64

Drugs
“Dealen of Gebruiken” heeft tot gevolg:
- schrapping van de ledenlijsten
- verwijdering van KFC Stabelino
- inlichten van ouders en bevoegde instanties

Art.65

Hygiëne
Na een wedstrijd of training is douchen verplicht.
De kleedkamers worden na een training/ wedstrijd door elke ploeg netjes achtergelaten.
De lege blikjes/flesjes in de voorziene vuilemmer, geen schoenen uitkloppen tegen de muren, geen slijk tegen plafond en/of muren werpen,…

Art.66

Bij een overtreding van art.59 tot en met 65 wordt de tuchtcommissie ingelicht. Dit kan leiden tot een schorsing of ontslag van de speler, na verhoring.

Art.76

Verwachtingen tov de ouders:

Lidgelden

Art.58

Het lidgeld kan jaarlijks herzien worden door het bestuur, mits de goedkeuring van de beheerraad en dient ten laatste eind september betaald te zijn. Na betaling is elk lid voor één jaar aangesloten bij KFC Stabelino, voor deelname aan de trainingen en minimum voor 50% de mogelijkheid heeft om wedstrijden te spelen. Hij is verzekerd bij een maatschappij, bij dewelke VoetbalVlaanderen zijn polis afsluit en onder de voorwaarden van deze polis.

Opgemaakt te Deurne, 21 augustus 2018

Het kernbestuur